Prawną podstawą funkcjonowania Inspekcji Handlowej jest ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 312), a także akty wykonawcze do niej:

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej,
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów,
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji Handlowej oraz trybu jej wydawania i wymiany, oraz wzorów protokołu kontroli, protokołu oględzin i protokołu rozprawy,
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej,
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej,
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Inne akty prawne stosowane przez Inspekcję Handlową to m.in.:

 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 • Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich,
 • Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług,
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów,
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności,
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku,
 • Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji,
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw,
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych,
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym,
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 • Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim,
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,
 • Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią,
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej,
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych,
 • Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych,
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych,
 • Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej,
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach,
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.