STATUT WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ W BYDGOSZCZY

§ 1 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy, zwany dalej „Wojewódzkim Inspektoratem” jest jednostką organizacyjną stanowiąca aparat pomocniczy Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zwanego dalej „Wojewódzkim Inspektorem”, wchodzącą w skład zespolonej administracji  rządowej w województwie kujawsko – pomorskim, działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 2 

Siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu jest miasto Bydgoszcz.

 § 3

Wojewódzki Inspektorat zapewnia wykonywanie przez Wojewódzkiego Inspektora zadań związanych z ochroną interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa, określonych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1063), na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

 § 4 

 1. Wojewódzkim Inspektoratem kieruje Wojewódzki Inspektor, przy pomocy Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora, dyrektorów Delegatur oraz kierowników komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu i ich zastępców, dla których ustala szczegółowy zakres czynności.
 2. Wojewódzki Inspektor może upoważniać, w formie pisemnej, osoby określone w ust. 1 oraz pozostałych pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie.

 § 5 

 1. W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 • Wydział Prawno – Organizacyjny i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich (PK),
 • Wydział Budżetowo – Administracyjny (BA),
 • Wydział Kontroli Paliw, Handlu i Usług (PHU),
 • Wydział Nadzoru Rynku i Bezpieczeństwa Produktów (NRB),
 • Samodzielne stanowisko ds. kancelaryjno-archiwalnych (KA),
 • Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych (SP),
 • Wieloosobowe samodzielne stanowisko ds. Informatyki (SI),
 • Inspektor ochrony danych (IOD),
 • Sekretariat Stałego Sądu Polubownego (SSP),
 • Delegatura w Toruniu (DT),
 • Delegatura we Włocławku (DW).
 1. W skład delegatur wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 • zespół kontroli – funkcjonujący pod bezpośrednim kierownictwem dyrektora delegatury,
 • stanowisko pracy:
  1. do spraw prawnych,
  2. do spraw ochrony konsumentów,
 • Ośrodek Zamiejscowy Stałego Sądu Polubownego.
 1. W przypadku, gdy nie jest to uzasadnione, Wojewódzki Inspektor nie tworzy
  w delegaturze stanowiska, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.
 2. Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1
  i 2, rozstrzyga Wojewódzki Inspektor.

§ 6 

 1. Wydziałami, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, 3-5 kierują naczelnicy wydziałów przy pomocy zastępców, wydziałem Budżetowo – Administracyjnym kieruje Główny Księgowy przy pomocy Zastępcy.
 2. W przypadku gdy nie jest to uzasadnione, Wojewódzki Inspektor nie tworzy stanowiska Zastępcy Naczelnika Wydziału lub Zastępcy Głównego Księgowego.
 3. Sekretariatem Stałego Sądu Polubownego kieruje Sekretarz Sądu.
 4. Delegaturami Wojewódzkiego Inspektoratu kierują dyrektorzy delegatur.

§ 7 

 1. Naczelnicy wydziałów, dyrektorzy delegatur, główny księgowy, osoba zajmująca samodzielne stanowisko ds. pracowniczych wchodzą w skład zespołu opiniodawczego i doradczego Wojewódzkiego Inspektora.
 2. W posiedzeniach zespołu, o którym mowa w ust. 1, mogą brać udział także inne osoby doraźnie wyznaczone przez Wojewódzkiego Inspektora.

§ 8 

Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin ustalony przez Wojewódzkiego Inspektora i zatwierdzony przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.