Załącznik do zarządzenia nr 107/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2020 r.

 

Regulamin organizacyjny

Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej

w Bydgoszczy

§1

 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy, zwany dalej Wojewódzkim Inspektoratem, działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej,
 • innych aktów prawa powszechnie obowiązującego, dotyczących działalności Inspekcji Handlowej,
 • Statutu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
 • Statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy,
 • postanowień niniejszego Regulaminu.

§2

 Wojewódzki Inspektorat jest jednostką organizacyjną podległą Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu, zwanemu dalej Wojewodą, wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.

 1. Wojewódzkim Inspektoratem kieruje Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, zwany dalej Wojewódzkim Inspektorem, przy pomocy Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora, kierowników komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu, ich zastępców oraz osób zajmujących samodzielne stanowiska, dla których ustala szczegółowy zakres czynności.
 2. Podział czynności między Wojewódzkim Inspektorem a jego Zastępcą, ustala Wojewódzki Inspektor w drodze zarządzenia.
 3. Wojewódzki Inspektor jest organem właściwym w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Inspekcji Handlowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
 4. Wojewódzki Inspektor wykonuje funkcje przewidziane w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej dla Dyrektora Generalnego Urzędu, w tym wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Wojewódzkim Inspektoracie oraz sprawuje nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych.

§3 

 1. W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne, posługujące się przy znakowaniu korespondencji symbolami literowymi wymienionymi
  w nawiasach:
 • Wydział Prawno – Organizacyjny i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich (PK),
 • Wydział Budżetowo – Administracyjny (BA),
 • Wydział Kontroli Paliw, Handlu i Usług (PHU),
 • Wydział Nadzoru Rynku i Bezpieczeństwa Produktów (NRB),
 • Samodzielne stanowisko ds. kancelaryjno-archiwalnych (KA),
 • Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych (SP),
 • Wieloosobowe samodzielne stanowisko ds. Informatyki (SI),
 • Inspektor ochrony danych (IOD),
 • Sekretariat Stałego Sądu Polubownego (SSP),
 • Delegatura w Toruniu (DT),
 • Delegatura we Włocławku (DW).
 1. Wydziałami: Prawno – Organizacyjnym i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich, Kontroli Paliw, Handlu i Usług oraz Nadzoru Rynku i Bezpieczeństwa Produktów kierują przy pomocy zastępców naczelnicy wydziałów. Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym kieruje przy pomocy zastępcy główny księgowy.
 2. W przypadku, gdy nie jest to uzasadnione, Wojewódzki Inspektor nie tworzy stanowiska zastępcy naczelnika wydziału lub zastępcy głównego księgowego.
 3. W ramach Wydziału PK funkcjonuje wieloosobowe stanowisko pracy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 4. Delegaturami w Toruniu i we Włocławku kierują dyrektorzy delegatur. W skład delegatury wchodzi:
 • zespół kontroli – funkcjonujący pod bezpośrednim kierownictwem dyrektora delegatury,
 • stanowisko pracy:
 1. do spraw prawnych,
 2. do spraw ochrony konsumentów.
 3. W przypadku, gdy nie jest to uzasadnione, Wojewódzki Inspektor nie tworzy
  w delegaturze stanowiska, o którym mowa w ust. 5 pkt 2.
 4. Wojewódzki Inspektor w drodze zarządzenia ustala zasady podpisywania pism, decyzji administracyjnych, postanowień i innych dokumentów w jego imieniu.
 5. Przy Wojewódzkim Inspektorze funkcjonuje Stały Sąd Polubowny, którym kieruje Przewodniczący Sądu Polubownego. Sekretariatem Stałego Sądu Polubownego kieruje Sekretarz Sądu.
 6. Siedzibą Stałego Sądu Polubownego jest Bydgoszcz.
 7. W Delegaturach w Toruniu i we Włocławku funkcjonują Ośrodki Zamiejscowe Stałego Sądu Polubownego.

§4 

 1. Naczelnicy wydziałów, dyrektorzy delegatur, główny księgowy, osoba zatrudniona na samodzielnym stanowisku ds. pracowniczych wchodzą w skład zespołu opiniodawczego i doradczego Wojewódzkiego Inspektora. Zespół zajmuje się sprawami należącymi do kompetencji i zadań Inspekcji Handlowej.
 2. W posiedzeniach zespołu, o którym mowa w ust. 1, mogą brać udział także inne osoby doraźnie wyznaczone przez Wojewódzkiego Inspektora.

§5 

 1. Siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu jest miasto Bydgoszcz.
 2. Terenem działania Wojewódzkiego Inspektoratu jest województwo kujawsko-pomorskie.

 §6 

 1. Delegatura w Toruniu nosi nazwę: „Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu”.
 2. Siedzibą delegatury jest miasto Toruń.
 3. Terenem działania delegatury są powiaty: miejski toruński, ziemski toruński, brodnicki, chełmiński, miejski grudziądzki, ziemski grudziądzki, golubsko-dobrzyński i wąbrzeski.

§7

 Delegatura we Włocławku nosi nazwę: „Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku”.

 1. Siedzibą delegatury jest miasto Włocławek.
 2. Terenem działania delegatury są powiaty: miejski włocławski, ziemski włocławski, aleksandrowski, lipnowski, radziejowski i rypiński.

§8

Wojewódzki Inspektor odpowiada przed:

 • Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanym dalej Prezesem UOKiK, za prawidłowe wykonanie zadań i kompetencji objętych zakresem działania Inspekcji Handlowej,
 • Wojewodą - za prawidłowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Inspektoratu, a w szczególności za:
 1. organizację działalności Wojewódzkiego Inspektoratu poprzez celowe dysponowanie pracownikami i nadzór nad ich pracą,
 2. wykonanie budżetu i gospodarowanie mieniem Wojewódzkiego Inspektoratu,
 3. sprawy osobowe i sprawy wynikające ze stosunku pracy pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu.

 §9 

Wojewódzki Inspektor:

 • wykonuje w imieniu Wojewody zadania i kompetencje Inspekcji określone w ustawie o Inspekcji Handlowej oraz przepisach odrębnych w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie,
 • reprezentuje Wojewódzki Inspektorat wobec Prezesa UOKiK, Wojewody, innych jednostek i organów kontroli państwowej, a także wobec osób fizycznych i prawnych w sprawach objętych zakresem działania Wojewódzkiego Inspektoratu,
 • wykonuje swoje zadania i kompetencje przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu,
 • ustala regulamin oraz strukturę organizacyjną i przedkłada do zatwierdzenia Wojewodzie,
 • ustala plany pracy Wojewódzkiego Inspektoratu uwzględniające: kierunki działania Inspekcji Handlowej, okresowe plany kontroli opracowywane przez Prezesa UOKiK oraz potrzeby określone przez Wojewodę, a także nadzoruje ich wykonanie,
 • wydaje decyzje i postanowienia w sprawach należących do zakresu działania i kompetencji Wojewódzkiego Inspektora,
 • wydaje akty prawa wewnętrznego,
 • podejmuje decyzje w sprawach pracowniczych dotyczących: zawierania i rozwiązywania umów o pracę z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu, ustalania wysokości wynagrodzenia, awansów i kar,
 • ustala indywidualne zakresy czynności dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu,
 • udziela pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu upoważnień do:
 1. przeprowadzenia kontroli,
 2. prowadzenia postępowań w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
 3. składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 4. prowadzenia dochodzeń, popierania aktów oskarżenia oraz występowania w charakterze oskarżyciela publicznego,
 5. wydawania decyzji i postanowień,
 6. wydawania dyspozycji finansowych i podpisywania faktur,
 7. przetwarzania danych osobowych,
 • sprawuje nadzór nad ochroną danych osobowych i ochroną informacji niejawnych,
 • wyznacza Inspektora ochrony danych,
 • udostępnia dane dotyczące wyników kontroli oraz inne informacje zgodnie z zasadami udostępniania informacji publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego,
 • sprawuje nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków,
 • zatwierdza roczne plany finansowe dochodów i wydatków budżetowych Wojewódzkiego Inspektoratu,
 • dysponuje środkami budżetowymi w ramach zatwierdzonych planów finansowych dochodów i wydatków,
 • zatwierdza plan budżetu w układzie zadaniowym i nadzoruje jego wykonanie,
 • reprezentuje Skarb Państwa w odniesieniu do mienia Wojewódzkiego Inspektoratu.

 §10

 1. Zadania, o których mowa w § 9, Wojewódzki Inspektor wykonuje w szczególności poprzez:
 • opracowywanie programów kontroli dostosowanych do aktualnych zadań i potrzeb,
 • prowadzenie postępowań kontrolnych i pokontrolnych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków oraz informacji dotyczących działalności placówek handlowych, usługowych i zakładów produkcyjnych oraz innych jednostek uczestniczących w obrocie, podlegających kontroli Inspekcji Handlowej,
 • zbieranie informacji o zjawiskach dotyczących funkcjonowania handlu i usług oraz innych danych, określonych przez Wojewodę lub Prezesa UOKiK,
 • prowadzenie Stałego Sądu Polubownego,
 • powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Stałego Sądu Polubownego w Bydgoszczy,
 • prowadzenie listy rzeczoznawców ds. jakości produktów lub usług oraz sprawowanie nadzoru nad rzeczoznawcami wpisanymi na listę,
 • analizowanie wyników działalności Wojewódzkiego Inspektoratu oraz opracowywanie sprawozdań, informacji i wniosków z tego zakresu dla Wojewody oraz Prezesa UOKiK,
 • zatwierdzanie planów finansowych Wojewódzkiego Inspektoratu,
 • dysponowanie środkami budżetowymi Wojewódzkiego Inspektoratu,
 • zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Inspekcji i przedkładanie ich Prezesowi UOKiK i Wojewodzie,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych, finansowych oraz dotyczących wykonania budżetu zadaniowego i przedkładanie ich ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych za pośrednictwem Wojewody,
 • nadzorowanie mienia Wojewódzkiego Inspektoratu poprzez okresowe inwentaryzacje.
 1. Przy wykonywaniu zadań Wojewódzki Inspektor współpracuje z powiatowymi (miejskimi) rzecznikami konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów.

§11

 1. Do zakresu działania Wydziału Prawno - Organizacyjnego i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich należy:
 • obsługa prawna i organizacyjna Wojewódzkiego Inspektoratu, w szczególności:
 1. kontrola prawidłowości działania i przestrzegania praworządności w postępowaniu kontrolnym i pokontrolnym, sprawowana poprzez weryfikację akt kontroli,
 2. weryfikacja pod względem formalno-prawnym pism informujących o wszczęciu postępowania administracyjnego, decyzji administracyjnych i postanowień oraz innych dokumentów w postępowaniu administracyjnym, przygotowywanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
 3. sporządzanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień wydawanych przez Wojewódzkiego Inspektora,
 4. weryfikacja pod względem formalno-prawnym wniosków o ukaranie oraz zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 5. reprezentowanie Wojewódzkiego Inspektoratu przed wymiarem sprawiedliwości, w szczególności występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego przed sądami powszechnymi,
 6. informowanie komórek organizacyjnych o zmianach w przepisach prawnych,
 7. udzielanie porad prawnych i wskazówek interpretacyjnych pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie realizacji zadań i kompetencji Inspekcji Handlowej oraz funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu,
 8. opiniowanie umów zawieranych przez Wojewódzki Inspektorat,
 9. opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych, inicjowanie ich wydania i nowelizacja oraz prowadzenie zbioru tych aktów,
 10. prowadzenie kontroli wewnętrznych,
 11. prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu,
 12. koordynowanie zadań związanych z kontrolą zarządczą w Wojewódzkim Inspektoracie,
 13. koordynowanie i realizowanie zadań związanych z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej,
 14. prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia informacji publicznej,
 15. współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie realizacji zadań Wojewódzkiego Inspektoratu,
 16. opracowywanie projektów kwartalnych planów pracy kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu,
 17. opracowywanie zbiorczych informacji i sprawozdań z wyników działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu na podstawie danych cząstkowych dostarczonych przez poszczególne komórki organizacyjne,
 18. prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz uczestniczenie w ich rozpatrywaniu,
 • wykonywanie zadań związanych z ochroną konsumentów, w tym:
 1. prowadzenie poradnictwa konsumenckiego,
 2. prowadzenie postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
 3. przyjmowanie i ewidencjonowanie skarg w zakresie spraw handlowych oraz wniosków o pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich,
 4. współdziałanie – w zakresie załatwiania skarg – z innymi komórkami organizacyjnymi i udzielanie odpowiedzi na skargi,
 5. opracowywanie zbiorczych sprawozdań z prowadzonego poradnictwa konsumenckiego i postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
 6. prowadzenie listy rzeczoznawców ds. jakości produktów lub usług,
 7. propagowanie wiedzy o przysługujących konsumentom prawach,
  w szczególności poprzez prowadzenie prelekcji, szkoleń i innych form edukacji konsumenckiej,
 8. współdziałanie z innymi instytucjami i organami kontroli, rzecznikami konsumentów oraz organizacjami konsumenckimi w zakresie rozpatrywanych skarg i wniosków.

 

 1. Do zakresu działania Wydziału Budżetowo – Administracyjnego należy w szczególności:
 • prowadzenie rachunkowości Wojewódzkiego Inspektoratu zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez:
 1. prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków budżetowych,
 2. nadzór nad mieniem jednostki, prowadzenie jego ewidencji i organizowanie okresowych inwentaryzacji,
 • prowadzenie gospodarki finansowej, poprzez:
 1. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 2. opracowywanie i realizowanie preliminarza budżetowego oraz planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków,
 3. dokonywanie analizy oraz zmian w planie finansowym, harmonogramie wydatków oraz sporządzanie bieżących i okresowych zapotrzebowań na środki finansowe,
 4. sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych oraz statystycznych dotyczących działalności Wojewódzkiego Inspektoratu,
 5. naliczanie i monitorowanie należności z tytułu dochodów budżetowych,
 6. prowadzenie postępowań egzekucyjnych w administracji,
 • obsługa finansowa pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu poprzez:
 1. naliczanie i dokonywanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, zlecenia, a także o dzieło,
 2. dokonywanie rozliczeń z organami administracji skarbowej, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Funduszem Pracy oraz Solidarnościowym Funduszem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, a także Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 3. gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 4. prowadzenie obsługi kasowej Wojewódzkiego Inspektoratu,
 5. obsługę i nadzór nad bankowym systemem elektronicznym, informatycznym systemem obsługi budżetu państwa, a także płacowym i księgowym, będącym w użytkowaniu Wojewódzkiego Inspektoratu,
 • projektowanie i realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z obowiązującymi procedurami zamówień publicznych,
 • gospodarowanie środkami transportu będącymi w dyspozycji Wojewódzkiego Inspektoratu,
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz okresowe przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji,
 • prowadzenie spraw związanych z zakupem i likwidacją składników majątkowych,
 • obsługę administracyjno-gospodarczą Wojewódzkiego Inspektoratu, poprzez:
 1. dbałość o stan techniczny sprzętów będących na wyposażeniu Wojewódzkiego Inspektoratu,
 2. ewidencję druków ścisłego zarachowania,
 3. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku,
 4. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem pracowników,
 • prowadzenie spraw związanych z rejestracją i rozliczaniem mandatów karnych, oraz bloczków mandatowych,
 • obsługą kasową i księgową Stałego Sądu Polubownego,
 • bieżącą współpracą ze służbami finansowymi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

 1. Do zakresu działania Wydziału Kontroli Paliw, Handlu i Usług należy w szczególności:
 • prowadzenie ustalonych planem pracy lub organizowanych doraźnie działań kontrolnych w jednostkach handlowych i usługowych oraz innych jednostkach uczestniczących w obrocie handlowym, w tym:
 1. kontrola paliw,
 2. kontrola artykułów nieżywnościowych,
 3. kontrola usług,
 4. kontrola rzetelności działania przedsiębiorców,
 5. kontrola prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców informacji
  o cenach towarów i usług,
 6. kontrola przestrzegania niektórych przepisów regulujących obrót wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi,
 • współpraca z delegaturami w zakresie realizacji planów pracy oraz koordynacja działań kontrolnych w celu zapewnienia jednolitości postępowania,
 • podejmowanie w toku kontroli czynności i działań mających na celu doprowadzenie do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w tym występowanie z żądaniami oraz wydawanie decyzji,
 • podejmowanie przewidzianych prawem działań i czynności w zakresie ochrony praw i interesów konsumentów,
 • realizacja uprawnień w zakresie postępowania w sprawach o wykroczenia, a w szczególności stosowanie postępowania mandatowego oraz przygotowywanie projektów wniosków o ukaranie,
 • przygotowywanie projektów postanowień, decyzji i wystąpień pokontrolnych,
 • przygotowywanie pism informujących o wszczęciu postępowania administracyjnego,
 • opracowywanie zbiorczych sprawozdań, analiz i informacji z zakończonych kontroli,
 • opracowywanie informacji o wynikach kontroli w celu umieszczenia na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu,
 • wstępne badanie zasadności zażaleń na postanowienia i odwołań od decyzji wydanych w postępowaniu kontrolnym i pokontrolnym,
 • opracowywanie, na podstawie wyników kontroli, wystąpień do właściwych organów administracji rządowej i samorządowej oraz zainteresowanych instytucji i organizacji z wnioskami zmierzającymi do wyeliminowania ujawnionych uchybień,
 • współpraca z innymi instytucjami w zakresie zadań Wydziału,
 • bieżąca obserwacja rynku wewnętrznego, niezwłoczne zgłaszanie zauważanych negatywnych zjawisk i zagrożeń,
 • bieżąca analiza przepisów dotyczących zadań realizowanych przez Wydział,
 • bieżące i okresowe szkolenie pracowników Wydziału,
 • zgłaszanie propozycji tematów kontroli,
 • doraźne udzielanie konsumentom i przedsiębiorcom porad i informacji tematycznie związanych ze specjalizacją Wydziału,
 • obsługa obowiązujących systemów informatycznych dotyczących działań kontrolnych.

 

 1. Do zakresu działania Wydziału Nadzoru Rynku i Bezpieczeństwa Produktów należy w szczególności:
 • prowadzenie ustalonych planem pracy lub organizowanych doraźnie działań kontrolnych w jednostkach handlowych i usługowych oraz innych jednostkach uczestniczących w obrocie artykułami przemysłowymi, w tym:
 1. kontrola w zakresie nadzoru rynku,
 2. kontrola produktów w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów,
 3. kontrola rzetelności działania przedsiębiorców,
 4. kontrola prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców informacji
  o cenach towarów i usług,
 • współpraca z delegaturami w zakresie realizacji planów pracy oraz koordynacja działań kontrolnych w celu zapewnienia jednolitości postępowania,
 • podejmowanie w toku kontroli czynności i działań mających na celu doprowadzenie do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w tym występowanie z żądaniami oraz wydawanie decyzji,
 • realizacja uprawnień w zakresie postępowania w sprawach o wykroczenia, a w szczególności stosowanie postępowania mandatowego oraz przygotowywanie projektów wniosków o ukaranie,
 • przygotowywanie projektów postanowień, decyzji i wystąpień pokontrolnych,
 • przygotowywanie pism informujących o wszczęciu postępowania administracyjnego,
 • podejmowanie przewidzianych prawem działań i czynności w zakresie ochrony praw i interesów konsumentów,
 • opracowywanie, na podstawie wyników kontroli, wystąpień do właściwych organów administracji rządowej i samorządowej oraz zainteresowanych instytucji i organizacji z wnioskami zmierzającymi do wyeliminowania ujawnionych uchybień,
 • współpraca z innymi instytucjami w zakresie zadań Wydziału,
 • opracowywanie zbiorczych sprawozdań, analiz i informacji z zakończonych kontroli,
 • opracowywanie informacji o wynikach kontroli w celu umieszczenia na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu,
 • bieżąca analiza przepisów dotyczących zadań realizowanych przez Wydział,
 • bieżąca obserwacja rynku wewnętrznego, niezwłoczne zgłaszanie zauważanych negatywnych zjawisk i zagrożeń,
 • bieżące i okresowe szkolenie pracowników Wydziału,
 • zgłaszanie propozycji tematów kontroli,
 • wstępne badanie zasadności zażaleń na postanowienia i odwołań od decyzji wydanych w postępowaniu kontrolnym i pokontrolnym,
 • doraźne udzielanie konsumentom i przedsiębiorcom porad i informacji tematycznie związanych ze specjalizacją Wydziału,
 • obsługa obowiązujących systemów informatycznych dotyczących działań kontrolnych.

 

 1. Do zakresu działania Samodzielnego stanowiska ds. kancelaryjno-archiwalnych należy
  w szczególności:
 • prowadzenie sekretariatu Wojewódzkiego Inspektoratu, w tym:
  1. ewidencjonowanie na bieżąco w sposób chronologiczny w dzienniku podawczym korespondencji przychodzącej i wychodzącej, przekazywanie jej do zadekretowania i podpisu Wojewódzkiemu Inspektorowi oraz rozdział jej za potwierdzeniem odbioru, zgodnie z dekretacją, kierownikom komórek organizacyjnych, a także samodzielnym stanowiskom pracy,
  2. obsługa centrali telefonicznej, w tym udzielanie informacji rozmówcom
   w zakresie pracy Wojewódzkiego Inspektoratu,
  3. współudział w przygotowywaniu i obsłudze narad oraz zebrań Wojewódzkiego Inspektora i jego Zastępcy,
  4. prowadzenie księgi kontroli zewnętrznej,
  5. prowadzenie ewidencji delegacji,
 • prowadzenie archiwum zakładowego, w tym:
  1. współpracowanie z Archiwum Państwowym,
  2. dokonywanie okresowego brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
  3. prowadzenie ewidencji akt znajdujących się w archiwum,
  4. udostępnianie w razie potrzeby akt osobom uprawnionym,
  5. przekazywanie dokumentacji archiwalnej do Archiwum Państwowego,
 • zastępowanie osoby zajmującej Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych, w przypadku jej nieobecności.

 

 1. Do zakresu działania Samodzielnego stanowiska ds. pracowniczych należy w szczególności:
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunków pracy pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu oraz z ich wynagrodzeniami, nagrodami i awansami,
 • ustalanie uprawnień do dodatków za wieloletnią pracę oraz nagród jubileuszowych i innych świadczeń,
 • prowadzenie akt osobowych, ewidencji czasu pracy i statystyki osobowej, a także odpowiednie ich zabezpieczenie,
 • realizacja zadań związanych z naborem na wolne stanowisko pracy,
 • zabezpieczenie organizacyjne odbywania służby przygotowawczej przez nowo zatrudnionych pracowników,
 • nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż., nadzór nad zapewnieniem należytego wyposażenia i sprawności urządzeń związanych z bhp i ppoż., organizowanie zabezpieczenia materiałowo-technicznego w tym zakresie,
 • czuwanie nad terminowością przedłużania umów, wykonywania badań okresowych medycyny pracy, szkoleń okresowych bhp, ocen okresowych itp.,
 • opracowywanie sprawozdań, informacji i analiz z zakresu spraw osobowych,
 • opracowywanie projektów rocznych planów szkoleń, realizacja spraw organizacyjnych związanych z udziałem pracowników w szkoleniach, naradach itp. oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 • realizacja zagadnień ogólnoobronnych i obrony cywilnej, zapewniających działanie Wojewódzkiego Inspektoratu w czasie pokoju oraz w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa, przygotowywanie przedsięwzięć związanych z ochroną załogi Wojewódzkiego Inspektoratu na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń,
 • zastępowanie osoby zajmującej Samodzielne stanowisko ds. kancelaryjno-archiwalnych, w przypadku jej nieobecności.

 

 1. Do zakresu działania Wieloosobowego samodzielnego stanowiska ds. Informatyki należy obsługa informatyczna Wojewódzkiego Inspektoratu, w szczególności:
 • nadzór i utrzymywanie sprawności techniczno-eksploatacyjnej sprzętu komputerowego oraz sieci,
 • obsługa istniejących i wdrażanie nowych systemów komputerowych w Wojewódzkim Inspektoracie,
 • administrowanie serwerami, siecią i systemami informatycznymi,
 • sprawowanie funkcji Administratora Systemów Informatycznych,
 • sprawowanie nadzoru nad wykorzystywaniem systemów i oprogramowania oraz sprzętu komputerowego i biurowego przez użytkowników jedynie do celów służbowych,
 • terminowe dokonywanie aktualizacji licencji oprogramowania,
 • zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego,
 • prowadzenie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego,
 • nadzór informatyczny nad elektronicznym obiegiem dokumentów,
 • archiwizowanie,  przechowywanie danych gromadzonych i przetwarzanych w Wojewódzkim Inspektoracie w formie elektronicznej,
 • koordynowanie prac związanych z obsługą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej,
 • aktualizacja serwisu internetowego Wojewódzkiego Inspektoratu,
 • umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji przekazywanych przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu.

 

 1. Do zakresu działania Inspektora ochrony danych należy:
 • informowanie o obowiązkach wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: RODO i innych powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz doradzanie w tym zakresie,
 • monitorowanie przestrzegania RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych,
 • monitorowanie przestrzegania wdrożonych w Wojewódzkim Inspektoracie procedur ochrony danych osobowych,
 • podejmowanie działań zwiększających świadomość pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie obowiązków wynikających z RODO, innych powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych lub przyjętych procedur, w tym przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych,
 • przeprowadzanie audytów w zakresie przestrzegania RODO, innych powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i wdrożonych procedur ochrony danych osobowych,
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie jej wykonania,
 • współpraca z organem nadzorczym oraz pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych,
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.

 

 1. Do zakresu działania Sekretariatu Stałego Sądu Polubownego należy w szczególności:
 • udzielanie niezbędnych informacji i pomocy osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd,
 • przyjmowanie wniosków – zapisów na sąd polubowny,
 • współdziałanie z Przewodniczącym sądu w zakresie organizacji pracy sądu oraz merytorycznej i formalnej oceny spraw złożonych przez konsumentów do rozpatrzenia przez sąd,
 • przeprowadzanie postępowań mających na celu załatwienie w fazie wstępnej wniosków przyjętych od konsumentów bądź dowodowego przygotowania spraw do rozpoznania na posiedzeniach sądu,
 • obsługa organizacyjna i kancelaryjna bieżącej działalności i posiedzeń sądu,
 • utrzymywanie bieżących kontaktów oraz inicjowanie i organizowanie innych form współdziałania z przedstawicielami podmiotów – stron umów o powołaniu Stałego Sądu Polubownego,
 • współdziałanie z pracownikami Delegatur w Toruniu i Włocławku w zakresie związanych z organizowaniem i działalnością Ośrodków Zamiejscowych Stałego Sądu Polubownego,
 • opracowywanie analiz, sprawozdań i informacji  dotyczących działalności Stałego Sądu Polubownego.

 

 1. Do zakresu działania Delegatur w Toruniu i we Włocławku należy w szczególności:
 • prowadzenie działań kontrolnych w jednostkach handlowych, produkcyjnych
  i usługowych, ustalonych planem pracy lub organizowanych doraźnie,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie planowania i realizacji zadań kontrolnych,
 • realizacja uprawnień w zakresie postępowania w sprawach o wykroczenia, a w szczególności stosowanie postępowania mandatowego oraz przygotowywanie wniosków o ukaranie,
 • prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem inspektorów z mandatów karnych,
 • wydawanie postanowień i decyzji w toku kontroli oraz stawianie żądań w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości; występowanie z decyzjami pokontrolnymi,
 • przygotowywanie projektów pism informujących o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz projektów postanowień, decyzji administracyjnych i wystąpień pokontrolnych,
 • opracowywanie zbiorczej sprawozdawczości, analiz i informacji z zakończonych kontroli,
 • opracowywanie informacji o wynikach kontroli w celu umieszczenia na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu,
 • przyjmowanie wniosków w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
 • przyjmowanie wniosków – zapisów na sąd polubowny,
 • obsługa Ośrodka Zamiejscowego Stałego Sądu Polubownego,
 • współpraca z rzecznikami konsumentów i organizacjami konsumenckimi oraz organami kontroli,
 • bieżąca obserwacja rynku wewnętrznego oraz zgłaszanie zauważonych negatywnych zjawisk i zagrożeń,
 • bieżące i okresowe szkolenie pracowników delegatury,
 • bieżąca analiza przepisów dotyczących zasad funkcjonowania handlu i obrotu towarowego,
 • zgłaszanie propozycji tematów kontroli,
 • obsługa obowiązujących systemów informatycznych dotyczących działań kontrolnych.

 §12 

 1. Niniejszy regulamin podlega zatwierdzeniu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.
 2. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.