Ochrona danych osobowych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy jest:

mgr Mateusz Skiba

kontakt:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. (52) 323-16-16  

adres do korespondencji:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 10, 85-020 Bydgoszcz.

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1), zwanego dalej: RODO, informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko – Pomorski  Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 10, zwany dalej: Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2)  Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest mgr Mateusz Skiba, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (52) 323-16-16, adres do korespondencji: ul. Jagiellońska 10, 85-020 Bydgoszcz.

3) Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji zadań ustawowych nałożonych na Wojewódzki Inspektorat, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w wykonaniu zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

4) Pani/Pana dane osobowe są udostępniane przede wszystkim pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu, realizującym zadania, o których mowa w pkt 3, innym podmiotom wykonującym zadania publiczne, w tym organom administracji rządowej i samorządowej, organom kontroli, organom ścigania, wymiaru sprawiedliwości, rzecznikom konsumentów, a także podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przez Administratora danych osobowych.

5) W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do danych osobowych;
  • prawo do sprostowania danych osobowych;
  • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • prawo do cofnięcia zgody (w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
    że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 6) Nie przysługuje Pani/Panu:

  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami  archiwalnymi,
tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217)
i rozporządzeniem  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U.
z 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zm.).