Prowadzenie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług należy do zadań wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej.

Rzeczoznawcy są powołani do wydawania opinii o jakości produktów lub usług na zlecenie konsumenta, przedsiębiorcy, stałego polubownego sądu konsumenckiego, wojewódzkiego inspektora, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

Opinie są odpłatne.

Wpis na listę rzeczoznawców następuje na wniosek  (pdf , doc) rzeczoznawcy.

Oświadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (pdf, doc)

Na listę rzeczoznawców wpisuje się rzeczoznawcę, który posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości w dziedzinie, w której wykonuje działalność rzeczoznawcy.

Posiadanie tych wiadomości powinno być potwierdzone dokumentami, w tym w szczególności: świadectwami lub dyplomami właściwych szkół, w tym szkół wyższych, opiniami właściwych branżowo stowarzyszeń albo organizacji zawodowych. 

O wpis na listę rzeczoznawców mogą ubiegać się w szczególności rzeczoznawcy rekomendowani przez właściwe szkoły wyższe, instytuty, jednostki badawczo-rozwojowe, stowarzyszenia naukowe i naukowo-techniczne lub organizacje zawodowe.